English (United Kingdom)Polish (Poland)

Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP w Nałęczowie

Przetarg - Modernizacja układu grzewczego

15 czerwca 2015

Dnia 10 czerwca 2015r. została podpisana umowa w sprawie robót budowlanych pn. „Wykonanie modernizacji układu grzewczego w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie”. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 28 kwiecień 2015 roku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferty złożyło 10 wykonawców. Dnia 26 maja 2015 r. została opublikowana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma  "SGW Budownictwo Waldemar Stelmach", ul. Mokra 2, 26-600 Radom. Oferta spełniła wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ, a zaproponowana cena była najniższa spośród wszystkich spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru oferty stanowiła w 100% cena brutto.