English (United Kingdom)Polish (Poland)

Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP w Nałęczowie

Konferencja zamykająca projekt

29 kwiecień 2017

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie, odbyła się konferencja oficjalnie kończąca projekt pn. "Kompleksowa termomodernizacja oraz montaż instalacji wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie", który  był realizowany od 2015 roku. Podczas konferencji przy licznym udziale lokalnej społeczności,  Dyrektor Sanatorium Anna Lewandowska, podsumowała zrealizowaną inwestycję oraz przedstawiła ogólne cele i założenia projektu.  Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Operatorem Programu było Ministerstwo Środowisko wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość projektu: 1 683 375,93 zł.

Wydatki kwalifikowane: 1 488 211,27 zł.

Wartość dofinansowania: 80% wydatków kwalifikowanych: 1 190 569,01 zł.

Potrzeba realizacji inwestycji wynikała z przeprowadzonego audytu energetycznego w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie oraz zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych budynku Sanatorium.

Głównymi celami inwestycji była poprawa efektywności energetycznej w budynku Sanatorium Uzdrowiskowym ZNP w Nałęczowie, produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Nałęczów.

Zakończona inwestycja przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 o 344,85 Mg/rok. Zdolność produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych wyniesie 348,86 MWh/rok.

W ramach projektu wykonano następujące prace:

-   ocieplenie ścian i fundamentów  budynku - 3677,28 m2,

-   ocieplenie poddaszy granulatem - 968 m2,

-   ocieplenie dachu  płytami styropianowymi - 205 m2,

-   wymiana rynien i rur spustowych,

-   wykonanie opaski z płyt chodnikowych,

-   nowa instalacja odgromowa

-   nowa instalacja c.o. - orurowanie 3218 mb,

-   montaż nowych grzejników - 351 szt.,

-   instalację modułu do wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 20 KW

     oraz cieplnej 39 KW

-   montaż zasobników buforowy wody grzewczej 1000 l. - 2 szt.

 
Informacje prasowe o prowadzonej inwestycji

29 kwiecień 2017

W dniu 28 kwiecień 2017 r. w prasie lokalnej "Kurier Lubelski", ukazał się artykuł informujący o zakończeniu prac przy projekcie "Kompleksowa termomodernizacja oraz montaż instalacji wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie" w ramach Programu Operacyjnego PL04 " Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

 
Postęp prac budowlanych

28 kwiecień 2017

Modernizacja układu grzewczego

Dnia 27 kwietnia dokonano odbioru końcowego praz związanych z modernizacją układu grzewczego.

 
Postęp prac budowlanych

30 grudzień 2015

Ocieplenie ścian

Dnia 23 grudnia dokonano odbioru końcowego prac związanych z termomodernizacją budynku.

Modernizacja układu grzewczego

Oczekiwanie na podłączenie modułu kogeneracji.

 
Postęp prac budowlanych

12 listopad 2015

Ocieplenie ścian

Wykonano docieplenie wszystkich ścian, fundamentów, dachów i stropodachów, zakończono montaż obróbek blacharskich, rynien, opaski z kostki brukowej wokół budynku, wykonano nową instalację odgromową.

Modernizacja układu grzewczego

Wykonano montaż wszystkich nowych pionów grzewczych, zamontowano wszystkie przewidziane projektem grzejniki (351 sztuk), zakończono prace instalacyjne w kotłowni, zdemontowano jeden gazowy kocioł grzewczy, dokonano prób szczelności nowej instalacji centralnego ogrzewania,  po pozytywnym sprawdzeniu została oddana do użytku na sezon zimowy. 

 
Informacje prasowe o prowadzonej inwestycji

2 listopad 2015

W dniach 23, 26, 27 i 30 październik 2015 r. w prasie lokalnej "Kurier Lubelski", "Gazeta Wyborcza" oraz "Dziennik Wschodni" ukazały się informacje na temat głównych celów inwestycji "Kompleksowa termomodernizacja oraz montaż instalacji wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie" w ramach Programu Operacyjnego PL04 " Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

 
Postęp prac budowlanych

24 września 2015

Ocieplenie ścian  

W związku z zamknięciem w dniu 23 września  budynku dla gości Sanatorium, prace termomodernizacyjne mogą przenieść się na elewację południową, gdzie znajdują się pokoje hotelowe. Rozpoczną się więc zatem prace na balkonach i tarasie, związane z wymianą obróbek blacharskich, terakoty, instalacji odgromowej oraz ocieplenie ścian, cokołów i fundamentów.

Modernizacja układu grzewczego 

Wszystkie stare grzejniki - 283 sztuk, zostały już zdemontowane, wycięto również stare poziomy i piony w piwnicy oraz poziomy w pomieszczeniach  mieszkalnych i zabiegowych. Trwają prace związane z montażem nowych grzejników oraz pionów i poziomów instalacji centralnego ogrzewania w pokojach i łazienkach

 
Postęp prac budowlanych

4 sierpień 2015

Ocieplenie ścian 

Trwają roboty termomodernizacyjne na elewacji północnej budynku. Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, wykonawca nieznacznie wyprzedza harmonogram prac. Obecnie wykonywane są prace rozbiórkowe na elewacji, roboty ziemne przy fundamentach, izolacje przeciwwilgociowe, ocieplenie styropianem i wełną mineralną ścian piwnic, cokołów i ścian budynku, układana jest nowa instalacja odgromowa, rynny i rury spustowe, wykonano całkowite ocieplenie stropodachu granulatem, montowane są nowe obróbki blacharskie, dachy kryte są papą.

Modernizacja układu grzewczego

Trwają także roboty wewnątrz budynku związane z nową instalacją centralnego ogrzewania. W kotłowni prowadzone są prace demontażowe, do budynku wprowadzono moduł kogeneracyjny oraz zasobniki buforowe wody grzewczej, na elewacji budynku zamontowano układ odprowadzania spalin.

 
Przetarg - Modernizacja układu grzewczego

15 czerwca 2015

Dnia 10 czerwca 2015r. została podpisana umowa w sprawie robót budowlanych pn. „Wykonanie modernizacji układu grzewczego w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie”. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 28 kwiecień 2015 roku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferty złożyło 10 wykonawców. Dnia 26 maja 2015 r. została opublikowana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma  "SGW Budownictwo Waldemar Stelmach", ul. Mokra 2, 26-600 Radom. Oferta spełniła wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ, a zaproponowana cena była najniższa spośród wszystkich spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru oferty stanowiła w 100% cena brutto.

 
Przetarg - Ocieplenie ścian

10 czerwca 2015

Dnia 3 czerwca 2015r. została podpisana umowa w sprawie robót budowlanych pn. „Wykonanie ocieplenia ścian i dachów budynku Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie”. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 23 kwiecień 2015 roku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferty złożyło 3 wykonawców. Dnia 21 maja 2015 r. została opublikowana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma  "Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe - Franciszek Wach", Plac Partyzantów 1, 26-713 Kazanów. Oferta spełniła wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ, a zaproponowana cena była najniższa spośród wszystkich spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru oferty stanowiła w 100% cena brutto.